บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 32 ปี

วันที่ 3 กันยายน 2565 บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด โดย คุณจิรสันต์ จงเจริญกมล, คุณปิยะ ปัณวรรธน์, คุณชนนิกานต์ หมอกโคกสูง, คุณสุพัตรา ศักดิ์วิเศษ, คุณกรรณิกา ทับทิมทอง, คุณสมคิด สารอรรถ และคุณเกษร คำอ่อน (ฝ่ายผลิตสินค้าอาหารฯ) คุณอุรศรี นาราวงศ์, คุณปริจิตต์ ปุบผาโสมตระกูล, คุณรติชา จ้อยกระจ่าง และคุณสุจิตรา เพ็ชรแก้ว (ฝ่ายบุคคลฯ) ได้ไปจัดซุ้มทอดไก่ แจกผู้ไปร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 32 ปี ณ สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี โดยในงานมี คุณสุชาติ ชมกลิ่น (รมว.กระทรวงแรงงาน), คุณบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ (เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม), พญ.นิธยาพร ลิมปะพันธุ์ (ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี), คุณบุญเรือง โรจนศิริ (หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมสาขาคลองหลวง) และผู้ที่มาร่วมงานกว่า 800 คน

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ