FOOD

Food Product

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและปรุงสุกจากเนื้อสัตว์ปีก ผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย คำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านอาหาร (Food Safety) ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการความสะดวกในการประกอบอาหาร รสชาติที่อร่อย หลากหลาย มีคุณภาพและปลอดภัย

Hand Charcoal Grilled
(Yakitori)

Chicken Steak

Roasted/Grilled

Steamed

Roasted BBQ Mid Wing

Roasted BBQ Wing

FRIED CHICKEN STRIP

Fried Chicken

BARMARKED

Fresh Product

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนไก่สดของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ส่งตรงจากฟาร์ม ผ่านกระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลมากมาย ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัย และความสดใหม่ โดยมีการจำหน่ายทั้งรูปแบบแช่เย็นและแช่แข็ง ส่งตรงถึงลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

WHOLE

Leg

LEG

Drum Stick

Wing stick

2 JOINT WING

Middle wings

skinless & boneless

wing tip

CHICKEN PAW

Frozen Raw Chicken Yakitori

กรอกประวัติโดยย่อ