Quality Assurance

QUALITY ASSURANCE

บริษัทในเครือเซนทาโก ใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพและความปลอดภัย การันตีด้วยมาตรฐานในระดับประเทศและสากลมากมาย

BRCGS

BRCGS คือมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหาร ทั้งในส่วนของการผลิตไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

UFAS

UFAS (Universal Feed Assurance Scheme) คือเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เพื่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตและถูกกฎหมาย

IFS

IFS (International Food Standard) คือมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารระหว่างประเทศทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามที่มาตรฐานกำหนด

Genesis GAP

Genesis GAP คือ เกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติสำหรับความปลอดภัยทั้งผู้เลี้ยง และผลผลิต สิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพของสัตว์

HALAL

มาตรฐาน ฮาลาล แห่งชาติ คือ มาตรฐานอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้

GMP

GMP (Good Manufacturing Practice) คือ ระบบประกันคุณภาพโดยนักวิชาการด้านอาหาร โดยเป็นมาตรฐานการรับรองอาหารที่ผ่านการรับรองแล้วว่ามีความปลอดภัย มีชื่อเสียงเป็นที่น่ายอมรับจากผู้บริโภค

HACCP

H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Points) คือ มาตรฐานการป้องกันเพื่อความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา

GLP

GLP (Good Laboratory Practice) คือ มาตรฐานคุณภาพเกี่ยวกับการกระบวนการปฏิบัติภายในองค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติการในการทดลองได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักของวิทยาศาสตร์ ที่มีความปลอดภัย และเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด

SMETA SEDEX

Sedex (SMETA) คือ ระบบการตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการค้าของสมาชิก ทั้งในส่วนของมาตรฐานด้านแรงงาน ความปลอดภัยและสุขภาพ หลักสิทธิมนุษยชนและอื่น ๆ ให้มีความปลอดภัยต่อแรงงานและบริษัท

ISO 22000

ISO 22000 คือ มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ทั้งการจัดการความปลอดภัยของอาหารหรือวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนของการผลิตอาหาร

ISO 9001

ISO 9001 คือ มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพระดับสากล โดยการจัดการคุณภาพองค์กร ให้เหมาะสมในการผลิตสินค้าต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย

ISO/IEC 17025

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ใช้เป็นเกณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการการทดลองต่าง ๆ และเป็นเกณฑ์รับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการการให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยตรงตามมาตรฐาน

RSPO

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) คือมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรฐานที่ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

GMP PIC/S

GMP PIC/S คือมาตรฐานสำหรับควบคุมการผลิตยาแผนปัจจุบันให้สามารถปฏิบัติได้ตามหลักวิธีการผลิตยา ได้อย่างถูกต้อง โดยมีการผลิตอย่างเป็นระบบ เกิดความมั่นใจ ได้คุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดไว้

RSPO

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) คือมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรฐานที่ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

GMP PIC/S

GMP PIC/S คือมาตรฐานสำหรับควบคุมการผลิตยาแผนปัจจุบันให้สามารถปฏิบัติได้ตามหลักวิธีการผลิตยาได้อย่างถูกต้อง โดยมีการผลิตอย่างเป็นระบบ เกิดความมั่นใจ ได้คุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดไว้

Quality Assurance

กรอกประวัติโดยย่อ