Sustainable Development

CSR
CSR

กิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรม

Environment Development
Environment Development

“ บริษัทในเครือเซนทาโก
ตระหนักเสมอว่า ความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นหัวใจ
ของการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบ
ที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมได้รับ
การจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม ชุมชน และ
สังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมมุ่ง
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ”

“บริษัทในเครือเซนทาโก ตระหนักเสมอว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง”

“บริษัทในเครือเซนทาโก ตระหนักเสมอว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง”

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ได้มอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า
 บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด
ได้ผ่านเกณฑ์ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ ประจำปี 2564

กิจกรรม “ขยะแลกไข่” เป็นอีกทางในการลดขยะในชุมชน

การเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อประหยัดพลังงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานการใช้ไฟฟ้าภายในบริษัท อาคารสำนักงาน ห้องอาหาร โรงงานและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เราจึงมีมาตรการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้

1. การลดพลังงานโดยการเปลี่ยนระบบการส่องสว่างในอาคารสำนักงานจากหลอดไฟแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ เปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ขนาดไม่เกิน 23 วัตต์

2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่องสว่างในอาคาร โดยการวัดค่าความสว่างภายหลังการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

การ recycle ของเสีย waste management

กระบวนการจัดการของเสีย (Waste Management)

1.การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆภายในองค์กร
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการของเสีย เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เหลือของเสียที่ต้องกำจัดในปริมาณน้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1.1 การคัดแยก คือ การทิ้งขยะให้ถูกประเภท โดยแยกเป็น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์และขยะอันตราย

1.2 การจัดเก็บ คือ การพักขยะก่อนส่งไปกำจัด เรามีการเตรียมพื้นที่พักขยะที่มีขนาดและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ก่อนส่งไปยังโรงกำจัดขยะ

1.3 การขนส่ง คือ การขนย้ายขยะบรรทุกไปยังสถานที่กำจัดขยะจากแหล่งพักขยะโดยตรง

1.4 การกำจัด คือ การฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล มีการกำจัดขยะอย่างสม่ำเสมอ จึงไม่มีปัญหาการปนเปื้อนหรือเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

2. ระบบบำบัดน้ำเสียภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ภายในฟาร์มติดตั้งอุปกรณ์สำหรับบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานและกฎหมายกำหนด มีการคัดแยกเศษอาหารและน้ำมัน อีกทั้งพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าเอง โดยการนำน้ำมูลสุกรมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

กรอกประวัติโดยย่อ