History

บริษัทในเครือเซนทาโก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 เริ่มดำเนินธุรกิจแรก คือ ฟาร์มเลี้ยงไก่ ของบริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด ซึ่งได้นำเข้าไก่พันธุ์รอส (ROSS) เข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยเป็นบริษัทแรก จนกิจการขยายเจริญเติบโตถึงปัจจุบัน ได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำผู้ประกอบธุรกิจทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ประกอบกิจการครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่กิจการอบพืชและไซโล ผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาสายพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตและพัฒนายา เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์สำหรับสัตว์ การชำแหละตัดแต่งเนื้อสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ การผลิตอาหาร จัดจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ปัจจุบันมีบริษัทในเครือเซนทาโกที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ดี มีคุณภาพและปลอดภัย กว่า 10 บริษัท ดังนี้

บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด
บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด
บริษัท เซนทาโก จี.พี.ฟาร์ม จำกัด
บริษัท ฟาร์มหมูพันธุ์เซนทาโก จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด

บริษัท เซนทาโกไซโล จำกัด
บริษัท เซนทาโกอาหารสัตว์น้ำ จำกัด
บริษัท เซนทาแล็บ จํากัด
บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด
บริษัท สกายฟู้ด จำกัด

บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด
บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด
บริษัท เซนทาโก จี.พี.ฟาร์ม จำกัด
บริษัท ฟาร์มหมูพันธุ์เซนทาโก จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด

บริษัท เซนทาโกไซโล จำกัด
บริษัท เซนทาโกอาหารสัตว์น้ำ จำกัด
บริษัท เซนทาแล็บ จํากัด
บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด
บริษัท สกายฟู้ด จำกัด

บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด
บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด
บริษัท เซนทาโก จี.พี.ฟาร์ม จำกัด
บริษัท ฟาร์มหมูพันธุ์เซนทาโก จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัลจำกัด

บริษัท เซนทาโกไซโล จำกัด
บริษัท เซนทาโกอาหารสัตว์น้ำ จำกัด
บริษัท เซนทาแล็บ จํากัด
บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด
บริษัท สกายฟู้ด จำกัด

กรอกประวัติโดยย่อ