Our Companies

FOOD PROCESSING BUSINESS
FOOD PROCESSING BUSINESS

สายธุรกิจอาหาร

บริษัท สกายฟู้ด จำกัด
บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด

การผลิตเนื้อไก่สด เนื้อไก่แช่เย็นและแช่แข็ง ของบริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด และเนื้อไก่แปรรูปและปรุงสุก ของบริษัท สกายฟู้ด จำกัด ผลิตด้วยเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย คำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) เป็นสำคัญ ผลิตภายในโรงงานระบบปิดป้องกันเชื้อโรค ควบคุมอุณหภูมิและสุขอนามัยอย่างเข้มงวดและได้รับการรับรองมาตรฐานจากทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล เช่น BRC, IFS, ISO 22000:2018, ISO9001:2015, HALAL เป็นต้น และเมื่อปี 2564 ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี

POULTRY BUSINESS
POULTRY BUSINESS

สายธุรกิจฟาร์มสัตว์ปีก

บริษัท เซนทาโก จี.พี. ฟาร์ม จำกัด
บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด
บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด
ฟาร์มไก่ของเรา เลี้ยงในรูปแบบโรงเรือนระบบปิด (Evaporative Cooling System) ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ระดับความสว่างภายในโรงเรือน ทำให้สัตว์อยู่สบาย ไม่เครียด เจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติ เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย และมีมาตรการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ควบคุมและป้องกันพาหะนำโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์และขยายพันธุ์สัตว์ ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐานโรงฟักไข่จากทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล เช่น Lloyd’s Register, ISO9001:2015, ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เป็นต้น ฟาร์มสัตว์ปีกแบ่งออกเป็น
  • ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์ (GP)
  • ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ (PS)
  • ฟาร์มไก่กระทง
โรงฟักไข่เเบ่งออกเป็น
  • โรงฟักไข่ปู่ย่าพันธ์ุ (GP)
  • โรงฟักไข่พ่อแม่พันธุ์ (PS)
POULTRY BUSINESS
SWINE BUSINESS

สายธุรกิจฟาร์มสุกร

ฟาร์มสุกรของเรา ได้สรรหาสุกรสายพันธุ์ดี เพื่อให้ได้ลูกสุกรขุนที่มีลักษณะเด่น คือ เลี้ยงง่าย แข็งแรง โตเร็ว ใช้อาหารน้อย มีความต้านทานต่อโรคสูง และตรงตามความต้องการของเกษตรกรและลูกค้า พัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ เลี้ยงด้วยอาหารและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง มีมาตรการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ควบคุมและป้องกันพาหะนำโรคเข้าสู่ฟาร์ม ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มในระดับประเทศและระดับสากล เช่น Lloyd’s Register, ISO9001:2015, ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และคอมพาร์ทเมนท์ เป็นต้น
ฟาร์มสุกรของเราแบ่งออกเป็น

ฟาร์มหมูพันธุ์

ฟาร์มหมูขุน

ฟาร์มหมูพันธ์

ฟาร์มหมูขุน

FEED BUSINESS
FEED BUSINESS

สายธุรกิจอาหารสัตว์

บริษัท เซนทาโกไซโล จำกัด
บริษัท เซนทาโกอาหารสัตว์น้ำ จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด

อาหารสัตว์ของเราผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี มีคุณภาพ กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการทดสอบ (LAB) ทางเคมี ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล คิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนเหมาะสมสำหรับสัตว์แต่ละช่วงวัยและตามแต่ละสายพันธุ์ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เช่น UFAS 2020, ISO 9001:2015 เป็นต้น ปัจจุบันมีการจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ 2 รูปแบบ คือ หัวอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ดังนี้

หัวอาหารสัตว์ชนิดผง สําหรับไก่ไข่, สุกร, เป็ดไข่ เป็นต้น

อาหารสัตว์ผสมสําเร็จรูป สําหรับไก่, สุกร, โค, ปลา, กบ, เป็ด, นก, เเละม้า เป็นต้น

Our feed operation is the fuel for our business. As a fully integrated agribusiness, our success depends on quality of the inputs, the animal feeds we use, right down to the type of ingredients we put into our feeds.

Using Programmable Logic Control, we are able to produce quality feeds at different quantities varying from small to large. Our customers, ranging from commercial large scale farms to smaller contract farmers will enjoy feed quality parity with this feature.

Centaco uses these feeds on our own farms on a commercial basis for poultry, swine and fish breeding. This allows us to test our feeds before they are sold to customers.

OTHER BUSINESS
OTHER BUSINESS

สายธุรกิจอื่น ๆ

บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด
บริษัท เทคโนเว็ท จำกัด
บริษัทในเครือเซนทาโก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกัน บำรุง รักษา และกำจัดเชื้อโรคที่จะส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ จึงมีการคิดค้น พัฒนาและผลิตยา เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพสำหรับสัตว์และสำหรับใช้ทำความสะอาดพื้นที่ในการเลี้ยง ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการทดสอบ (LAB) ด้านจุลชีววิทยา ที่สามารถตรวจเชื้อก่อโรคในสัตว์ปีกได้ และได้รับรองมาตรฐานจากในประเทศและสากล เช่น ISO/IEC 17025, GAP ,GMP/PICs เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย มีดังนี้
  • ยาปฏิชีวนะละลายน้ำสำหรับสัตว์ ใช้สำหรับรักษาโรคต่าง ๆ ในสัตว์ปีก สุกร, โค, กระบือ, แพะ, แกะ, ปลา เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสำหรับพื้นผิว ฝาผนัง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่เลี้ยง/ผลิต/ฆ่าสัตว์
  • อาหารเสริมสำหรับสัตว์ ประกอบด้วยวิตามินและเกลือแร่หลายชนิดที่จำเป็นสำหรับสัตว์ และสารผสมอาหารล่วงหน้า (พรีมิกซ์)
ทั้งนี้ บริษัทในเครือเซนทาโกได้ผลิตสารทำความสะอาดมือโดยไม่ใช้น้ำ (เจลแอลกอฮอล์) ที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 70% สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว ได้จดแจ้งการผลิตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ตั้งแต่ปี 2552

กรอกประวัติโดยย่อ