Food Safety

FOOD SAFETY

    บริษัทในเครือเซนทาโกใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดสรรและตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ จะต้องไม่มีสารปนเปื้อน มีค่าโภชนะและลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบตรงกับความต้องการ รวมทั้งควบคุมไม่ให้เกิดสารอันตรายปนเปื้อนระหว่างการผลิตและตรวจสอบคุณภาพก่อนนำไปใช้ภายในฟาร์มและจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร

    เรามีการคัดสรรลูกไก่ที่นำมาเลี้ยงภายในฟาร์ม ตั้งแต่การเลือกไข่ไก่ที่สมบูรณ์ มีน้ำหนักเหมาะสม ใช้อุณหภูมิและความชื้นในการฟักที่พอเหมาะเพื่อให้ได้ลูกไก่ที่ดีมีคุณภาพ ลูกไก่ทุกตัวจะต้องได้รับวัคซีนตามอายุ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค ตรวจสอบโรคจากสัตวบาลที่ผ่านการรับรอง

    ฟาร์มที่ใช้ในการเลี้ยงมีขนาดพื้นที่และสถานที่ตั้งเหมาะสม สะอาด ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของสัตว์ มีระบบป้องกันเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์มเพื่อความปลอดภัย (Biosecurity) สัตว์ทุกตัวได้รับการเลี้ยงและดูแลให้มีสุขอนามัยที่ดี อยู่สะดวกสบาย ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอโดยยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) อีกทั้ง มีระบบการจัดการของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

    ระบบการขนส่งมีการควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะ ระบายอากาศได้ดี ไม่แออัดและใช้เวลาในการขนส่งไม่นานเพื่อให้ไก่ไม่เครียด ก่อนการชำแหละมีการตรวจสอบสารปนเปื้อน ยาปฏิชีวนะตกค้าง และคัดเลือกเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

TRACEAbility

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์แบบย้อนกลับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือเซนทาโก สามารถตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม การแปรรูปอาหาร ระบบขนส่ง คลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ ครอบคลุมไปถึงยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์

กรอกประวัติโดยย่อ