About Us

บริษัทในเครือเซนทาโก ดำเนินธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 โดยได้รับการส่งเสริมจาก BOI ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ 10 บริษัทและมีพนักงานกว่า 6,000 คน ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ภายใต้เครื่องหมาย “ เซนทาโก ”

 ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย อาหารสัตว์บก, อาหารสัตว์น้ำ, ลูกไก่เนื้อ, ลูกไก่พันธุ์, ลูกสุกรขุน, สุกรขุน, สุกรพันธุ์, ปลาน้ำจืด, เนื้อไก่ชำแหละ, ไก่แปรรูปแช่แข็งและผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก รวมถึงการให้บริการทาง ด้านการทดสอบทางเคมี และจุลชีววิทยา

            บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และให้ความสำคัญกับการวิจัย มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเติบโตสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน

“YOUR FOOD, OUR PASSION”

กรอกประวัติโดยย่อ